voorbeeld: brief (ingebrekestelling huurder)

Een niet-betalende huurder is een van de meest voorkomende problemen voor verhuurders. Bekijk ons stappenplan dat u helpt om te gaan met huurachterstand. Als u er zeker van bent dat u er goed aan doet om uw huurder officieel in gebreke te stellen, kunt u onderstaande tekst kopiëren en in Microsoft Word plakken (waardoor de layout van de ingebrekestelling vanzelf wordt aangepast. Voor meer uitleg bij deze voorbeeldbrief, kunt u onderaan deze pagina de opmerkingen bekijken bij dit voorbeeld van een ingebrekestelling ingeval van huurachterstand.

Geachte heer/mevrouw ACHTERNAAM,

Uit hoofde van de huurovereenkomst d.d. DATUM ONDERTEKENING, maakt u als huurder gebruik van het pand dat is gelegen aan ADRES. Als tegenprestatie voor het gebruik van het pand, bent u maandelijks een huursom verschuldigd van € TOTALE HUURSOM, welk bedrag steeds uiterlijk op de HOEVEELSTE dag van de maand bijgeschreven dient te zijn op ons (reeds bij u bekende) rekeningnummer. 

Wij hebben u in het verleden reeds meermaals aangesproken op het feit dat u dient te voldoen aan uw betalingsverplichtingen die voortvloeien uit voornoemde overeenkomst. Desondanks stellen wij vast dat er momenteel nog steeds sprake is van een huurachterstand van in totaal € HUURACHTERSTAND. Aangezien u weigerachtig blijft om voornoemd bedrag te voldoen, zien wij ons genoodzaakt om u thans, middels onderhavig schrijven, officieel in gebreke te stellen. 

Indien wij voornoemd totaalbedrag niet binnen BETAALTERMIJN zien bijgeschreven staan op ons rekeningnummer, zien wij ons genoodzaakt om juridische stappen tegen u te ondernemen. Voor zover wij vóór het verlopen van die termijn geen betaling van u hebben ontvangen, melden wij u nu reeds dat wij in dat geval ook aanspraak zullen maken op vergoeding van rente, kosten en overige opeisbare vorderingen. Alleen door tijdige betaling van voornoemd bedrag, kunt u een (kostelijke) gerechtelijke procedure in dezen nog vermijden. 

In afwachting van uw tijdige betaling, verblijft,

Met vriendelijke groet,

UW NAAM

Uitleg bij de ingebrekestelling

Juridisch gezien is het doel van een ingebrekestelling eigenlijk heel eenvoudig: deze brief is bedoeld om uw huurder expliciet te laten weten dat u wenst dat hij voldoet aan zijn betalingsverplichting binnen een duidelijke termijn. Als er reeds een aanmaning is verzonden aan uw huurder (ook hiervan hebben wij een voorbeeld voor u) is een ingebrekestelling in feite niet echt meer nodig, aangezien ook in de aanmaning al een termijn is gesteld. Doordat de ingebrekestelling expliciet benoemt dat u de huurder “in gebreke stelt”, wordt iedere mogelijke twijfel over de opeisbaarheid van de vordering weggenomen (voor zover dat niet reeds het geval was door de tekst van de huurovereenkomst). Hierna wordt uitgelegd wat er precies is opgenomen in de brief (en waarom).

 • ACHTERNAAM: de achternaam van uw huurder;
 • DATUM ONDERTEKENING: de datum waarop de huurovereenkomst door u en uw huurder is ondertekend en bijgevolg officieel van kracht is gegaan;
 • ADRES: het adres van het gehuurde pand; 
 • TOTALE HUURSOM: het volledige bedrag dat de huurder maandelijks dient te betalen;
 • HOEVEELSTE: in de huurovereenkomst staat doorgaans vermeld of er bijvoorbeeld op de “eerste” dag of de “vijftiende” dag van de maand betaald dient te worden. U kunt dit aanpassen aan hetgeen in de overeenkomst is opgenomen;
 • TOTALE ACHTERSTAND: het volledige bedrag dat de huurder op het moment van verzenden van de aanmaning nog heeft openstaan. Als de huur voor de huidige maand ook al betaald had moeten zijn, kunt u dat gewoon bij het totaal optellen;
 • BETAALTERMIJN: hier kunt u zelf een betaaltermijn kiezen. De termijn mag niet te kort zijn en vanzelfsprekend ook niet te lang. Het is het beste om het moment van aanvang van de termijn zo specifiek mogelijk te benoemen (bijvoorbeeld: “7 dagen na dagtekening van deze brief” ) zodat er geen discussie kan ontstaan over de aanvang wanneer de gestelde termijn begint te lopen. Als u spreekt van “7 dagen na ontvangst van deze brief” geeft u de huurder de ruimte om te stellen dat hij de brief pas veel later heeft ontvangen dan verwacht;
 • UW NAAM: hier vult u uw eigen naam in en plaatst u uw handtekening.

Als u de brief heeft aangepast aan uw eigen omstandigheden, doet u er goed aan om hem aangetekend te verzenden, zodat u kunt bewijzen dat uw huurder de brief moet hebben ontvangen.

Gratis advies

Heeft u nog vragen over het in gebreke stellen van een huurder met huurachterstand? Of heeft u nog meer problemen met uw huurder dan alleen huurachterstand? Bespreek uw situatie kosteloos met ons, zodat wij u kunnen adviseren:

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!