voorbeeld: brief (aanmaning huurder)

Als u zelf een aanmaning wilt sturen naar een huurder die de huur niet op tijd, niet volledig of helemaal niet betaalt, kunt u gebruikt maken van onderstaande voorbeeldbrief. Kopieer de tekst door op de knop “kopieer” te klikken. Als u de brief in Microsoft Word plakt, wordt de layout vanzelf aangepast. Bekijk wel nog even de uitleg bij onze voorbeeldaanmaningsbrief zodat u zeker niets over het hoofd ziet en precies weet wat u wel/niet moet aanpassen! Bekijk ook zeker eens ons stappenplan dat u helpt om te gaan met een niet (correct) betalende huurder.

Geachte heer/mevrouw ACHTERNAAM,

Uit hoofde van de huurovereenkomst d.d. DATUM ONDERTEKENING, maakt u als huurder gebruik van het pand dat is gelegen aan ADRES. 

In het licht van voornoemde overeenkomst, bent u maandelijks een huursom verschuldigd van € TOTALE HUURSOM, welk bedrag steeds uiterlijk op de HOEVEELSTE dag van de maand bijgeschreven dient te zijn op ons (reeds bij u bekende) rekeningnummer. Helaas hebben wij moeten constateren dat er momenteel sprake is van een huurachterstand van € HUURACHTERSTAND. 

In het licht van het voorgaande, verzoeken wij u om tijdig over te gaan tot betaling van voornoemd bedrag en vanaf nu maandelijks steeds te voldoen aan uw huurbetalingsverplichtingen. 

Indien uw betaling niet binnen BETAALTERMIJN is bijgeschreven op ons rekeningnummer, zien wij ons genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen en deze kwestie voor te leggen aan onze juridische adviseur. Wij wijzen u erop dat wij expliciet het recht voorbehouden om het thans genoemde bedrag op dat moment nog bij te stellen door bijvoorbeeld aanspraak te maken op bijkomende vergoedingen (zoals rente en wettelijke kosten, die in dat geval ook voor uw rekening komen). 

Wij gaan er vooralsnog echter vanuit dat u een en ander niet verder laat escaleren.  

Met vriendelijke groet,

UW NAAM

Uitleg bij de voorbeeldbrief

Alle tekst die u dient aan te passen aan uw eigen situatie is in het rood gemarkeerd. U kunt de brief vanzelfsprekend nog verder personaliseren. Hierna wordt uitgelegd welke delen van de brief u zeker niet mag weglaten en welke delen van minder belang zijn:

 • ACHTERNAAM: de achternaam van uw huurder;
 • DATUM ONDERTEKENING: de datum waarop de huurovereenkomst door u en uw huurder is ondertekend en bijgevolg officieel van kracht is gegaan;
 • ADRES: het adres van het gehuurde pand; 
 • TOTALE HUURSOM: het volledige bedrag dat de huurder maandelijks dient te betalen;
 • HOEVEELSTE: in de huurovereenkomst staat doorgaans vermeld of er bijvoorbeeld op de “eerste” dag of de “vijftiende” dag van de maand betaald dient te worden. U kunt dit aanpassen aan hetgeen in de overeenkomst is opgenomen;
 • TOTALE ACHTERSTAND: het volledige bedrag dat de huurder op het moment van verzenden van de aanmaning nog heeft openstaan. Als de huur voor de huidige maand ook al betaald had moeten zijn, kunt u dat gewoon bij het totaal optellen;
 • BETAALTERMIJN: hier kunt u zelf een betaaltermijn kiezen. De termijn mag niet te kort zijn en vanzelfsprekend ook niet te lang. Het is het beste om het moment van aanvang van de termijn zo specifiek mogelijk te benoemen (bijvoorbeeld: “7 dagen na dagtekening van deze brief” ) zodat er geen discussie kan ontstaan over de aanvang wanneer de gestelde termijn begint te lopen. Als u spreekt van “7 dagen na ontvangst van deze brief” geeft u de huurder de ruimte om te stellen dat hij de brief pas veel later heeft ontvangen dan verwacht;
 • UW NAAM: hier vult u uw eigen naam in en plaatst u uw handtekening.

Gratis advies

Heeft u nog vragen over het verzenden van een aanmaning aan uw huurder? Wij adviseren u gratis en vrijblijvend, dus neem contact met ons op:

  Uw naam*

  Uw e-mail

  Uw telefoonnummer*

  Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

  Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!